zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kentekening landbouwvoertuigen

De afronding van een lang verhaal,

Nadat in een eerder stadium een wetsontwerp voor het invoeren van een kenteken op tractoren door de Tweede Kamer werd weggestemd, heeft de Minister van Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving op 10 april 2019 opnieuw een wetsontwerp  genaamd: “Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 etc etc ( document 35188 )” aan de Tweede Kamer aangeboden.

Met de invoering van een kenteken kan worden voldaan aan de implementatie van Vo EU 2014/45 ( APK plicht snelle trekkers)

Deze Europese Verordening had op 18 mei 2018 ook in Nederland geïmplementeerd  moeten zijn.

De behandeling heeft na het indienen diverse keren op de agenda gestaan, maar werd steeds weer verschoven naar een latere datum.

Eindelijk op woensdag 22 januari 2020 is het wetsontwerp behandeld in de Tweede Kamer.

Door iedere vertegenwoordiger van een achttal partijen werd een mening gegeven over deze voorgenomen wijziging, of te wel, het wel of niet mee eens zijn met het:

 • Invoeren kenteken op landbouwtrekkers
 • Invoeren APK plicht voor snelle trekker
 • Verhogen van de snelheid van 25 naar 40 km per uur.

In een hevige discussie naar aanleiding van deze punten zijn er een zestal moties ingediend.

Hierover en over het wetsontwerp, werd op 28 januari 2020 gestemd

De wetswijziging is met grote meerderheid aangenomen en van de zes moties werden er twee verworpen ( kenteken voor en achter en extra evaluatiepunt) en vier werden aangenomen.

Nu restte nog een behandeling in de eerste Kamer.

Op 3 maart 2020 is het wetsontwerp in de Eerste Kamer besproken.

.De Eerste kamer heeft op 10 maart een zogenaamd “voorlopig verslag ”uitgebracht met daarin  zo’n 25 vragen. 

Deze vragen zijn op 20 april 2020 door de minister beantwoord middels een  “memorie van antwoord” ( MvA).

Door de Eerste Kamer wordt nu bepaald of de beantwoording voldoende is of dat er nog een plenaire behandeling van het wetsvoorstel moet komen

Op 19 mei heeft de Eerste Kamer besloten dat de gestelde vragen afdoende zijn beantwoord en hebben in een plenaire zitting het wetsontwerp aangenomen.

Door de minister zijn op 28 april 2020 een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) bij de Tweede en de Eerste Kamer ingediend om b.v. de snelheidsverhoging en, in bepaalde gevallen,  vrijstelling van APK- en kentekenplicht te regelen.

Enkele belangrijke punten zijn:

 1. Op de alle LBT ( landbouw- en bosbouwtrekker op wielen ) – MMBS ( motorrijtuig met beperkte snelheid)– MM ( mobiele machine) en LBTA (aanhangwagen en verwisselbare uitrustingsstukken achter een LBT of MMBS, geen ploeg of cultivator)

wordt het registratiesysteem van toepassing, dat wil zeggen de voertuiggegevens worden met een kenteken worden geregistreerd in het kentekenregister.

Bestaande LBTA, met een maximum constructiesnelheid van niet meer dan 25 km per uur, hoeven niet te worden geregistreerd. Deze moeten bij gebruik op de openbare weg worden voorzien van een witte volgplaat. Dit mag een volgplaat behorend bij één der LBT van de houder zijn.

 1. Bij de invoering van de registratieplicht van bestaande voertuigen zal geen controle op de goedkeuring voor de toelating tot het verkeer op de weg plaatsvinden                      geen fysieke schouw. Om de registratie ( conversie ) mogelijk te maken zal de RDW een digitaal portaal ontwikkelen. Bij de aanvraag wordt de plausibiliteit van de gegevens gecontroleerd en bepaald of deze binnen de kaders mag worden verwerkt. ( denk aan gestolen voertuigen)
 2. De volgende gegevens moeten tijdens het conversietraject worden aangeleverd:
 • VIN
 • Merk – type ( indien bekend)
 • Handelsbenaming
 • Europese voertuigcategorie, Nationale voertuigsoort ( indien MMBS)
 • Bouwjaar ( voor mogelijke afgifte historische kentekenplaat)
 • Maximum constructiesnelheid
 • Brandstof ( Maximaal twee)
 • Vermelding is voertuig is voorzien van een GV kentekenplaat

De registratie kan digitaal plaatsvinden. Een papierenaanvraag blijft ook mogelijk.  LBT met een GV kenteken zijn reeds geregistreerd en hier moet enkel nog de tenaamstelling plaatsvinden, deze kan ook digitaal gebeuren.

De kentekenplaat hoeft alleen op de achterzijde te worden gemonteerd en hoeft niet belicht te zijn

 1. Uitzondering van de registratieverplichting:
 • Voertuigen die zijn uitgezonderd voor het T-rijbewijs.
 • MMBS en MM, niet breder dan 130 cm. Met een hefinrichting aan de voorzijde ( niet zijnde een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk) , dat zelfstandig voor los- en laadactiviteiten kan worden ingezet. Mag wel voorzien zijn van een koppelinrichting, maar mogen op de openbare weg geen LBTA voortbewegen.
 • De zogenaamde fruittreintjes uitgezonderd van 01 juli tot en met 30 november van enig jaar.
 • LBT, MMBS en MM met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 6 kilometer per uur.

Daar de inwerkingtreding van de wet vertraagd is, kan de in de wet gestelde conversieperiode niet worden gehaald. Bij Koninklijk Besluit wordt, na overleg met de branche ( klankbordgroep APK / kentekenen ) een nieuwe periode vastgesteld. Deze zal waarschijnlijk zijn van 01 oktober 2020 tot 01 mei 2021. Maar hierover worden de belanghebbenden ( u ) tijdig geïnformeerd.

In de conversie periode moeten alle trekkers (LBT), mobiele machines (MM) en aanhangwagen die sneller voorgetrokken worden dan 25 km/uur (LBTA) worden geregistreerd.

Bijzonderheden:

 • Het registreren kan geheel digitaal gebeuren en er volgt geen schouw. De kosten bedragen € 7,90 voor de registratie en € 10,10 voor de tenaamstelling, dus totaal € 18,00 per voertuig.
 • Indien u in het bezit bent van een GV kenteken, moet deze enkel in deze periode te naam worden gesteld, kosten € 10,10. Dit GV kenteken behoudt u en u bent klaar..
 • Tot en met 31 december 2024 zijn de oldtimers, als u op de openbare weg wilt rijden, uitgezonderd om zichtbaar een kentekenplaat ( kosten € 12 ) te monteren ( artikel III, eerste lid, laatste alinea, van de ingediende wetswijziging).
 • Indien u sneller wilt rijden dan 25 km/uur of de grens wilt oversteken moet u op dat moment ( na de conversieperiode) al een kentekenplaat monteren.
 • Op Oldtimers “geboren” voor 1978 mag een blauwe plaat, in diverse maten, worden gemonteerd.
 • De afgeknotte driehoek is niet meer verplicht, maar misschien nog wel wenselijk om de drukke “burgers” erop te attenderen dat wij langzaam verkeer zijn.
 • Er zal geen wegenbelasting worden geheven. Staat expliciet in deze wetswijziging genoemd.
 • Er komt geen APK voor oldtimers van voor 1978.
 • Het registratienummer is tevens het nummer op de aan te schaffen kentekenplaat.
 • Bestaande MMBS kunnen weer worden terug gebouw of worden afgevoerd naar de schroothoop.

Ons advies is: “laat al uw in aanmerking komend materiaal registreren.

Als je er niet mee op de openbare weg komt kan de aanschaf van de plaat altijd nog. Bij verkoop na de conversieperiode heb je dan geen problemen.

Na de conversieperiode moet je het voertuig, als je het laat registreren en er een kenteken bij wilt hebben, ter keuring aanbieden bij de RDW.

In de Algemene ledenvergadering van de Fehamec werd opgemerkt dat de “landbouw” middels E-erkenning kan inloggen bij de RDW.

E-erkenning kan men enkel krijgen als het bedrijfsmatig is..

Vele van onze leden hebben geen “landbouw” bedrijf en zijn particulier bezitter van één of meerdere oldtimers.

Het Ministerie ( in afschrift ook de RDW) is verzocht om het straks ook mogelijk te maken om ook via DigidD te kunnen inloggen, zodat het voor een ieder mogelijk is om de oldtimer trekker etc digitaal te registreren.

De WA verzekering,

Verzekeringstechnisch wijzigt er niets door de registratieplicht van:

 1. LBT ( landbouw- en bosbouwtrekker op wielen ),
 2. MMBS ( motorrijtuig met beperkte snelheid),
 3. MM ( mobiele machine),
 4. LBTA (aanhangwagen en verwisselbare uitrustingsstukken achter een LBT of MMBS, geen ploeg of cultivator)

Doch na de invoering van het kenteken moet de verzekeringsplicht “op het kenteken” plaats gaan vinden.

Op eventuele verzamelpolissen van oldtimers moet het kenteken individueel worden vermeld.

De gegevens worden vervolgens vermeld in het WAM-register.

Op kentekenniveau kan dan worden bekeken of het betreffende voertuig WA verzekerd is.

U hoeft het verzekeringspapiertje, nadat het kenteken is gemonteerd, dan niet steeds mee te nemen.

Binnen de Fehamec zijn wij met diverse verzekering maatschappijen in onderhandeling om in onderling overleg gestalte te geven aan de nieuwe manier van het individueel benoemen van de oldtimers binnen de verzamelpolis.

Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hierin delen.